Østfold Fuglehundklubb

Stiftet 17. november 1950

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb, stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013.

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 7. mai 2013.


Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Østfold Fuglehundklubb, og forkortes til ØFK. ØFK er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. ØFK er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og ØFK og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

ØFK er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Østfold.

ØFK har verneting i Fredrikstad.

§1-2 Formål

ØFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. ØFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

ØFK kan også støtte arbeidet med utvikling av hønsefuglbestanden i Østfold.

§1-3 Definisjoner

ØFKs organer er:

    Årsmøtet
    Ekstraordinært årsmøte
    Styret
    Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade ØFK og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i ØFK. Person nektet tatt opp i ØFK som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

ØFK har følgende medlemskap;

    Hovedmedlem
    Husstandsmedlem
    Æresmedlem

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av ØFKs årsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til ØFK.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte ØFK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge ØFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller ØFK.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i ØFK opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av ØFKs styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til ØFK
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet

ØFKs høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av ØFK (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle ØFKs medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i ØFK.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
Maksimalt antall fullmakter pr. fremmøtt medlem er 2.

På ØFKs årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet  e-post eller publiseres på ØFKs nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
h) Velge:

    Leder for 1 år
    Sekretær/styremedlem for 2 år
    Kasserer/styremedlem for 2 år
    Nestleder/styremedlem for 2 år 
    1 styremedlem for 2 år
    2 varamedlemmer for 1 år
    Revisor med vararevisor for 1 år
    Komite For Utmerkelser (KFU) med 3 medlemmer for 1 år
    Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Nestleder velges blant valgt eller sittende styremedlem.

Minst 4 av styrets medlemmer skal være bosatt i Østfold.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFK.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis Årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 

§4-1 Styret

Styret er ØFKs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

Saker som styret vurderer som konfidensielle og/eller skadelidende for ØFKs medlemmer/personer unnlates fra den offentlige protokollen.

§4-3 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er:

 • lede ØFK mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive ØFK i samsvar med ØFKs formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for ØFK og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

§4-3.1 Utmerkelser

Styret skal på bakgrunn av anbefaling fra Komite For Utmerkelser (KFU) stemme over utmerkelser. Utnevnelsene skal fortrinnsvis foregå på ØFKs Årsmøte eller ved jubileumsfeiringer.

Slike utmerkelser skal foregå ut fra følgende prosedyre:

 • Forslag på kandidater skal sendes KFU. Det sendes skriftlig et motivert forslag og forslaget skal være undertegnet. Forslagsstiller må være medlem av ØFK. KFU kan også på selvstendig grunnlag vurdere kandidater.
 • KFU legger frem en innstilling om tildelinger for ØFKs hovedstyre som stemmer over kandidaten(e)
 • For utdeling av utmerkelser kreves 2/3 flertall fra et beslutningsdyktig styre. Avstemningen skal være skriftlig

§4-3.2 Kriterier for Gullmerke

Gullmerke kan utdeles til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent i ØFK ved;

å ha utført langvarig og verdifullt arbeid innen ØFKs administrasjon, og/eller i en årrekke å ha utført viktig og verdifullt arbeid til ØFKs beste som:

    Viltstell
    Kursvirksomhet
    Aktivitet med hund i ØFKs regi
    Representert ØFK på en særs god måte

§4-3.3 Kriterier for Æresmedlem

Æresmedlemskap kan tildeles medlem som har gjort seg særlig fortjent i ØFK ved fortsatt å arbeide for ØFKs beste utover kravene for tildeling av gullmerke.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse ØFK kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller ØFKs midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.