viltstell

I formålsparagrafen til  ØFK står det at klubben skal arbeide for å fremme bestanden av fasan og rapphøns. Årsaken til dette var at en god bestand av feltfugl var viktig for at klubben skulle kunne arrangere prøver, og at medlemmene skulle ha gode jakt og treningsmuligheter. Det var tidligere jakt på både fasan og rapphøns i Østfold.
 
I dag er rapphøns totalfredet (de er nærmest utryddingstruet) i Norge, mens det ennå er jakt på fasan i noen kommuner. Bestanden av feltfugl har sunket radikalt siden 50-60 årene og frem til i dag. Årsaken til dette er ikke enkel å forklare, men noen helt åpenbare årsaker kan man se på:

Beiteområder ble omlagt til dyrkingsareal for hovedsakelig kornproduksjonen, og etter hvert som ugressbekjempelse med kjemiske sprøytemidler ble forsterket i jordbruksbygdene ble rapphønsbestanden knyttet til gjenværende beiteområder for husdyr, der det fremdeles var ugress og nødvendige insekter.

Biotop som var nødvendig for at feltvilt skulle trives ble i neste omgang igjen betydelig forverret da det i en lang periode ble nedlagt et stort arbeid i bakkeplanering og igjenfylling av  bekker, grøfter og diker.

En kan kort si at jordbruket forandret seg mye i fra 1950-1970, som igjen førte til store endringer i arbeidet til de som drev med viltstell i klubben.

På 50-60-tallet besto arbeidet i vinterfôring. Det ble ikke satt ut fugl til prøvene, bestanden var stor nok. Først på begynnelsen av 1970-tallet ble det bestemt at vi måtte sette ut fugl, da bestanden av villfugl etter hvert begynte å bli for liten. Vi kan si at det ble starten på det vi i dag kaller Villstellskomiteen i ØFK.

Det ble bygget opp en "farm" i Dilling . Dette var et samarbeid med Moss og omegn jegerforening, NESK var også inne i bildet med økonomiskstøtte. Den som var primus motor i dette prosjektet var Rangvald Thomassen. På den tiden var det lov å importere levende kyllinger i fra Sverige. Det ble kjøpt ca 200 kyllinger, pluss en del voksen avlsfugl. Det var bare fasan som ble kjøpt inn til farmen i Dilling. Fuglene ble så oppbevart i farmen helt frem til prøvene, og ble enten satt ut på kvelden før, eller tidlig om morgenen på prøvedagen.

I 1979 ble farmen flyttet fra Dilling til Onsøy. Klubben var så heldig å få bygge opp en fuglefarm på eiendommen til Emil Johansen og der utviklet viltstell og "farmarbeid" seg videre. Denne farmen ble godkjent av veterinærmyndighetene som karantenestasjon, og dette gjorde at man fremdeles kunne drive som før, med å kjøpe kyllinger fra Sverige. 

På 80-tallet fikk klubben besøk av en profesjonell jeger i fra Skottland. Han het Phillips. Besøket ble arrangert av Fredrik Aalerud. Phillips var med rundt i terrengene for å se på hva som kunne gjøres for å bedre biotopene. Han syntes klubben disponerte fine terreng, og han kom med flere gode forslag. Disse ble forsøkt fulgt opp, men det ble etter hvert alt for arbeidskrevende. De arbeidsoppgavene som ble foreslått var mer myntet på profesjonelle jegere på skotske gods.

Farmen som ble styrt av viltstellskomiteen  hadde ennå ikke begynt å klekke ut egne kyllinger, den var kun en oppbevaringsstasjon før utsetting til prøvene.

Alle organisasjoner har sine ildsjeler, også ØFK, og noen av disse fattet interesse for å produsere egne kyllinger. Karl Andersrød hadde produsert kyllinger under dverghøns, men så ble det anskaffet en rugemaskin fra Haga Landbruksskole som ble noe ombygget for å tilpasses fasan- og rapphønsegg.

De som drev denne virksomheten, som var helt på siden av viltstellskomiteens arbeid var som nevnt, Karl Andersrød, Erik Fritzner og Vidar Antonsen. Rugemaskinen ble plassert på bilverkstedet til Erik slik at den hadde daglig tilsyn. Denne rugemaskinen ble kastet etter noen års bruk.

I 1980 døde Emil Johansen men ØFK fikk fortsatt beholde farmen på hans eiendom av hans kone Borghild. I 1990 overtok Roger Johansen eiendommen og farmen. Roger var snekker og interessert i dyr og fugler. Og ifra '91 var det han som overtok mye av det daglige tilsyn.

Fremdeles kjøpte vi alle de fugler som skulle settes ut. På denne tiden ble det kjøpt vild fasan og rapphøns, som ble oppbevart i farmen en stund for så å bli satt ut til prøvene

Klubben kjøpte fugl flere steder, men det var ikke lett å finne fugl av god kvalitet. Dette gjorde at den ene oppdretteren etter den andre ga opp. Tanken om å produsere egen fugl modnet mer og mer...

Vi lot avlsfugl overvintre i farmen slik at vi ble selvforsynt med egg. Det ble også kjøpt inn en ruge og klekkemaskin som sammen med dverghøns skulle sørge for at vi ble selvforsynt med kylling. Et av de største problemene vi hadde var at fuglene ikke var der vi ville de skulle være når prøven startet. Så det ble igjen bygget utsettingsbur til fasanene. De ble satt ut ca 3 uker før prøvene, og så ble burene åpnet en dag før prøven.

Dette var ikke vellykket. På midten av 90-tallet ble det mer og mer kritikk av kvaliteten på fasanene våre, og dette med rette. Det var mange som gikk i hundekjeften.

I 1994 ble det gjennom Knut Saxegaard tur til Sverige. Der fikk vi overvære utsetting av rapphøns etter svensk modell. Kull ble satt ut i utsettingsbur, og siden sluppet fri en og en. Kullet ville da etablere seg i området også i vill tilstand. Svenskene hadde gode erfaringer med dette opplegget, og i 1995 ble det derfor bygget utsettingsbur og  satt ut kull også i våre prøveterreng, noe som ble meget vellykket. I 1996 kom det nye regler for utsetting av viltfugl fra departementet som svarte til den praksis vi nå hadde begynt å følge.

I 1996 ble det arrangert NM-lavland. Viltstellskomiteen drev utsetting av både fasan og rapphøns etter de prinsippene vi høstet erfaring fra i 1995. Dette var så vellykket at vi også fulgte det samme opplegget i NM-lavland 2000.

I farmen ble det produsert mer  og mer fugl på 90-tallet, slik at det i dag er egen produsert ca 320 rapphøns og 500  fasaner. Dette er nok fasaner til prøvene våre, men  vi har i tillegg også  kjøpt inn rapphønskyllinger.

Gjennom klubbens historie er det mange som har gjort en stor innsats for viltstellskomiteen. Noen er nevnt med navn andre ikke, vi håper ingen føler seg forbigått.

Det kan være en del årstall ol. som ikke er nøyaktige her, men vi håper at leserne vil bære ever med dette!

Leter du etter noe?

180x500-Stott-oss_med_din_Grasrotandel
 

Samarbeidspartnere

 

Ledig annonseplass
Kontakt
dersom du ønsker
å annonsere her!